ตัวชี้วัดย่อย : สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่เปิดดำเนินการถูกต้อง (SOE64)